Friday, November 15, 2002

Stored aircraft movements, week of 11Nov-2002

Notes from this week:

11Nov-2002
==========
ATN1315 DC-8 ROW-LRD
DAL9900 B72S ATL-IGM
SAS9143 DC-9 MCI-ROW

12Nov-2002
==========
AAH100 B732 HNL-MHV ... N802AL
UPS9164 B72S SKF-ROW

Seen at PHX...

N64FE CL604
N718DW Da50
N75CK LJ25
N80DX Be400

13Nov-2002
==========
N865CY JS32 IGM-MQY
CTT66 B72S arr ROW

14Nov-2002
==========
N434CA C212 MZJ-PEQ
YA-FAM B72S VCV-YWG
DAL9930 B733 GYR-ATL ... N242DL
FAO9901 B72S TUS-MIA

15Nov-2002
==========
CKS9715 B747 MHV-OSC ... N715CK?
XNA754 B72S MZJ-YIP ... N79754 perhaps?

Phoenix (PHX) 15Nov-2002

* N914FR A319 pkd east of old exec terminal. No PTD yet.
Photo posted.

* AC683 sked to be an A320 again today

Also noted this morning:

N32PJ LJ35
N39RP Fa20
N583PS LJ45
N848N HS125
N925BE Fa20
--2292 C-130


Monday, November 11, 2002

MESA AZ. FALCON FIELD (FFZ) 11.09.02
AZ CAF FLY-IN


N3198G, AT6
N4968S, AT6C (EX811 DB K)
N844TH, DC3 (YUKON MUSHER)
N30306, SNJ-5C
N8687H, NAVION 225(L17) 687 LUKE
N76WB, NAVION USAF
NL202R, A26 MISS MURPHY
N76215, HE111(CASA 2111)
NX4698P, T28B NAVY VT27
XA-TDR, DC6
N99175, T33 RCAF GOLDEN HAWKS

GIVING RIDES

N9323Z, B17G SENTIMENTAL JOURNEY
N145AZ, C45
N3245G, SNJ-5
NL151X, P51D HO HUN
N167X, BAC167 STRIKEMASTER (LEARNING CURVE)